Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Nasze hity

Poznaj naszą firmę

Oglądaj nasze video

Paczkomaty

Paczkomaty InPost

Ankieta

Jak trafiłem/trafiłam na POPATO?

  • Poprzez wyszukiwarkę internetową
  • Poprzez strony społecznościowe
  • Znajomy/znajoma polecił
  • W inny sposób

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POPATO.PL
 
1. DEFINICJE
 
1.1 Sprzedawca – SN Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowa 28, 02-285 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071672.
1.2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.popato.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary na odległość, tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internet).
1.3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  która składa lub zamierza wystąpić z  Zamówieniem (w tym Konsument).
1.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady umów zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
1.6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.
1.7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
2.1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Sklepu.
2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
2.3. Ewentualne zmiany Regulaminu będą dokonywane wyłącznie z ważnego powodu i zostaną opublikowane na stronie www.popato.pl w zakładce „Regulamin”. Zmieniona treść Regulaminu nigdy nie będzie miała mocy retroaktywnej względem Klientów i uprzednio złożonych oraz realizowanych Zamówień.
2.4. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Polski.
 
3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
3.1. Klient po dokonaniu wyboru Towaru i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku, celem złożenia Zamówienia powinien dokonać rejestracji do systemu informatycznego Sklepu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży.
3.2. Warunkiem niezbędnym potwierdzenia i realizacji Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia na stronie www.popato.pl, w tym określenie formy płatności.
3.3. Informacje dot. Towarów prezentowane w Sklepie (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
3.4. Przed wysłaniem Zamówienia, Klient zostanie poproszony o oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu.
3.5. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3.6. Potwierdzenie akceptacji Zamówienia przez Sklep jest dokonywane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Potwierdzenie Zamówienia dokonane drogą e-mailową zawiera numer Zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia  z wskazaniem adresu .
3.7. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.8. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
3.9. Sprzedawca każdorazowo wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
3.10. W celu ułatwienia i usprawnienia realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu,  pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będzie  prowadzona korespondencja e-mailowa, kierowana na adres wskazany przez Klienta. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail wiadomości dotyczące realizacji Zamówienia. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania Zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych Towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, sposób ich dostarczenia, a także dane odbiorcy.
3.11. W razie zaistnienia sytuacji, w której nie wszystkie Towary objęte Zamówieniem są na bieżąco dostępne, Klient otrzyma wiadomość z informacją wskazującą, które z Towarów mogą być skompletowane celem bezzwłocznej realizacji. W wyłącznej  gestii Klienta pozostaje wówczas decyzja w przedmiocie anulowania całości Zamówienia bądź jego częściowej realizacji w kształcie, w jakim jest to w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta, Sprzedawca skieruje do Klienta wiadomość potwierdzającą całkowite anulowanie Zamówienia bądź potwierdzającą realizację zmodyfikowanego Zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji Zamówienia w ciągu 4 dni, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
3.12. W przypadku anulowania Zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku bieżącej dostępności zamawianego Towaru, Klient otrzyma stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania Zamówienia.
3.13. W sytuacjach, w których przedmiotem świadczenia Sprzedawcy jest Towar zindywidualizowany, zabrania się wskazywania Sprzedawcy treści propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, jak również zakazuje się wskazywania Sprzedawcy treści zawierających zastrzeżone znaki towarowe i oznaczenia, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie charakteru, źródła pochodzenia lub właściwości Towaru, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczeń nawiązujących do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty trzecie.
3.14. W przypadku wystąpienia przez Klienta z Zamówieniem o treści sprzecznej z postanowieniami punktu poprzedzającego, Sprzedawca odmówi potwierdzenia Zamówienia.
 
4. FORMY PŁATNOŚCI
 
4.1. Klient ma możliwość dokonania płatności kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym) za pomocą sprawdzonych i bezpiecznych systemów płatności elektronicznej: www.paypal.pl, www.przelewy24.pl. Po wybraniu określonej powyżej formy płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową obsługującą wybraną formę płatności, a po zakończeniu procedur z powrotem na  stronę Sklepu. Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Klientem a Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych firmy i jako nieudostępnione Sklepowi znane są tylko bankowi rozliczającemu transakcję. Pozytywna autoryzacja karty nie jest równoznaczna z przelaniem środków z karty kredytowej na rachunek Sklepu, tzn. podczas autoryzacji blokowana jest kwota na którą opiewa Zamówienie. Potrącenie środków z rachunku karty następuje w momencie zrealizowania Zamówienia.
4.2. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, otrzyma informację elektroniczną w przedmiocie pomyślnego bądź nieudanego procesu potwierdzenia przelewu/autoryzacji karty.  W drugim z ww. przypadków, wiadomość elektroniczna zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
4.3. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową okażą się nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z obsługą Sklepu i zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
4.4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 30134506


5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
 
5.1. Klient w procesie złożenia Zamówienia może wybrać następujące formy dostawy Towaru:
a.     dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
b.     dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost);
c.     dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL).
5.2. Sprzedawca dokona weryfikacji złożonego Zamówienia, polegającej na sprawdzeniu kompletności przekazanych przez Klienta danych oraz skontaktowaniu się elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny Towaru.
5.3. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu) zostanie odrzucony.
5.4. W momencie odrzucenia Zamówienia nastąpi anulowanie Zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.
5.6. Po skompletowaniu zamówionych Towarów i ich nadaniu, Klient otrzyma stosowną wiadomość potwierdzającą tę okoliczność.
5.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt zostaje określony poniżej.
 
Forma wysyłki Koszt (zł) Przewidywany czas dostawy zamówienia
InPost: Paczkomaty 9,50 3 dni
Poczta Polska: Priorytet 10 3 dni
DHL: Kurier 15 1 dzień
 
5.8. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych Towarów i ich nadaniu, Klient otrzyma stosowną wiadomość potwierdzającą tę okoliczność.
 
6. REKLAMACJE

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
6.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar: nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
6.3.Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy: Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej; gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6.4.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6.6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
6.7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
6.8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
6.9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
6.10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6.12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
6.13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy Sprzedawcy wadliwy Towar na adres wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.  

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7.3. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.
7.5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru,  przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7.6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
7.7. Konsument w następstwie złożonego oświadczenia o odstąpieniu ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.9. Pouczenie w zakresie uprawnień przysługujących Konsumentowi w przedmiocie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  
 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
8.1. Składając Zamówienie, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem ww. danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
8.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
8.3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi potwierdzenie i realizację Zamówienia Klienta.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
9.1. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.
9.2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają ww. przepisy.
9.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru.
9.4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
9.5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
 
10. ZAŁĄCZNIKI
 
Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (PDF)
 
Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy (PDF)
Przejdź do strony głównej
MASZ PYTANIA? Zadzwoń: +48 22 822 50 90 / +48 601 212 478 lub napisz: popato@popato.pl
Copyright © 2014 SN DESIGN. All rights reserved.
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).